Heart&Cherry

REPRESENTED ARTISTS

Dukai István Dukai István Dukai István\ \ \ \ \ \ Dukai István Dukai István Dukai István\ \ \ Dukai István\ \ \ \ \ Dukai István\ \ \ Dukai István\ \ Dukai István\ \ Dukai István\ \ \ Dukai István

Magyarlaki Bence Magyarlaki Bence \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Magyarlaki Bence\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Magyarlaki Bence\ \ \ \ \ \ Magyarlaki Bence\ \ \ \ \ \ \ \ Magyarlaki Bence Magyarlaki Bence\ \ Magyarlaki Bence Magyarlaki Bence\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Magyarlaki Bence\ \ \ Magyarlaki Bence\ \ Magyarlaki Bence\ \

EXHIBITED ARTISTS

Bak Imre Bak Imre\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Bak Imre Bak Imre\ \ \ Bak Imre\ \ \ \ \ Bak Imre\ \ \ \ \ Bak Imre\ \ Bak Imre\ \ Bak Imre\ \ Bak Imre\ \ Bak Imre\ \ \ Bak Imre\ \

Fajó János Fajó János Fajó János \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Fajó János\ \ \ \ \ \ \ \ Fajó János\ \ Fajó János\ \ \ Fajó János\ \ \ Fajó János\ \ \ \ \ Fajó János\ \ \ \ \ Fajó János\ \ \ \ \ Fajó János\ \ Fajó János\ \

Fazekas Dániel Fazekas Dániel\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Fazekas Dániel\ \ \ \ \ \ \ \ Fazekas Dániel Fazekas Dániel\ \ Fazekas Dániel\ \ \ \ \ Fazekas Dániel\ \ \ \ \ Fazekas Dániel\ \ \ Fazekas Dániel\ \ Fazekas Dániel\ \ Fazekas Dániel\ \ Fazekas Dániel

Geibl Kata \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Geibl Kata\ \ \ Geibl Kata\ \ Geibl Kata\ \ \ Geibl Kata\ \ \ \ \ Geibl Kata\ \ \ \ \ Geibl Kata\ \ \ Geibl Kata\ \ Geibl Kata\ \ Geibl Kata\ \ Geibl Kata\ \ Geibl Kata

Góth Martin \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Góth Martin Góth Martin\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Góth Martin\ \ Góth Martin\ \ \ \ \ Góth Martin\ \ \ \ \ Góth Martin\ \ \ \ \ Góth Martin\ \ \ Góth Martin\ \ Góth Martin\ \ Góth Martin\ \ Góth Martin

Ladocsi András Ladocsi András \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Ladocsi András\ \ \ \ \ \ \ \ Ladocsi András\ \ Ladocsi András\ \ \ \ \ Ladocsi András\ \ \ \ \ Ladocsi András\ \ \ Ladocsi András\ \ Ladocsi András\ \ Ladocsi András\ \ Ladocsi András\ \ \ Ladocsi András

Soós Tamás Soós Tamás Soós Tamás\ \ \ \ \ \ Soós Tamás\ \ \ \ \ \ \ \ Soós Tamás Soós Tamás Soós Tamás\ \ \ Soós Tamás\ \ \ \ \ Soós Tamás\ \ \ \ \ Soós Tamás\ \ \ Soós Tamás\ \ Soós Tamás\ \

COLLABORATIONS

Barabás Zsófi \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Barabás Zsófi\ \ \ \ \ \ Barabás Zsófi\ \ \ \ \ \ \ \ Barabás Zsófi\ \ Barabás Zsófi Barabás Zsófi\ \ \ \ \ Barabás Zsófi\ \ \ \ \ Barabás Zsófi\ \ \ \ \ Barabás Zsófi\ \ \ Barabás Zsófi\ \ Barabás Zsófi\ \ Barabás Zsófi\ \ \

Csató József Csató József Csató József Csató József\ \ \ Csató József Csató József\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Csató József\ \ \ \ \ Csató József\ \ \ \ \ Csató József\ \ \ Csató József\ \ \ Csató József\ \ Csató József

Dallos Ádám Dallos Ádám \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Dallos Ádám\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Dallos Ádám Dallos Ádám\ \ Dallos Ádám Dallos Ádám\ \ \ Dallos Ádám\ \ \ \ \ Dallos Ádám\ \ \ Dallos Ádám\ \ Dallos Ádám\ \ Dallos Ádám\ \

Fridvalszki Márk\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Fridvalszki Márk\ \ \ \ \ \ \ \ Fridvalszki Márk\ \ Fridvalszki Márk\ \ \ Fridvalszki Márk Fridvalszki Márk\ \ \ \ \ Fridvalszki Márk\ \ \ \ \ Fridvalszki Márk\ \ \ \ \ Fridvalszki Márk\ \ Fridvalszki Márk\ \ Fridvalszki Márk\ \ Fridvalszki Márk\ \

Keresztesi Botond Keresztesi Botond Keresztesi Botond\ \ \ Keresztesi Botond\ \ \ Keresztesi Botond\ \ \ \ \ Keresztesi Botond\ \ Keresztesi Botond\ \ Keresztesi Botond\ \ Keresztesi Botond\ \ Keresztesi Botond\ \ Keresztesi Botond\ \ \ Keresztesi Botond\ \

Kis Judit Kis Judit\ \ \ \ \ \ Kis Judit\ \ Kis Judit Kis Judit\ \ Kis Judit\ \ \ \ \ Kis Judit\ \ \ Kis Judit\ \ Kis Judit\ \ Kis Judit\ \ Kis Judit\ \ Kis Judit

Moizer Zsuzsa Moizer Zsuzsa \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Moizer Zsuzsa Moizer Zsuzsa\ \ \ \ \ Moizer Zsuzsa\ \ \ \ \ Moizer Zsuzsa\ \ \ \ \ Moizer Zsuzsa\ \ \ Moizer Zsuzsa\ \ Moizer Zsuzsa\ \ Moizer Zsuzsa\ \ \ Moizer Zsuzsa\ \ Moizer Zsuzsa

Néma Júlia Néma Júlia\ \ \ Néma Júlia\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Néma Júlia\ \ Néma Júlia\ \ \ Néma Júlia\ \ \ \ \ Néma Júlia\ \ Néma Júlia\ \ Néma Júlia\ \ Néma Júlia\ \ Néma Júlia\ \ Néma Júlia

Nemes Márton Nemes Márton\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Nemes Márton Nemes Márton Nemes Márton\ \ Nemes Márton\ \ \ \ \ Nemes Márton\ \ \ \ \ Nemes Márton\ \ \ Nemes Márton\ \ Nemes Márton\ \ Nemes Márton\ \ Nemes Márton

Puklus Péter Puklus Péter Puklus Péter Puklus Péter\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Puklus Péter\ \ \ \ \ \ Puklus Péter\ \ Puklus Péter Puklus Péter\ \ \ Puklus Péter\ \ Puklus Péter\ \ \ \ \ Puklus Péter\ \ \ Puklus Péter